منتشر شده در ۲۴-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۰

یکصدوبیست ودومین ویکصد و بیست و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

یکصدوبیست ودومین ویکصد و بیست و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،به استناد ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیروارتقای نظام مالی کشوروآئین نامه اجرایی آن،روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 در تهران و جلسه تکمیلی آن در روز جمعه مورخ 1400/5/08 دراستان خوزستان برگزار و مصوبات مربوطه ابلاغ گردید.
برای دریافت متن مصوبات، فایل زیر را دریافت نمائید.


  • 122-123
  • 122-123